BOARD ROOM

หุ้น IPO กับพี่หมาป่า “DPAINT”

 

ภาพรวมบริษัท

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) จัดตั้งวันที่ 16 กรกฎาคม 2542 โดย นายอาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ และนางวิไล ตั้งคารวคุณ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (DecorativePaint)ภายใต้แบรนด์ Delta ToptechDeltechNational IBCและ Sefcoด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “คุณค่าที่มากกว่า”ให้กับสังคมไทย

 • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
 • ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 176.75ล้านบาท
 • โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • เทคโนโลยีการผลิตแบบสุญญากาศ
 • มาตรฐานระบบการจัดการ ISO9001ISO14001และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
 • จำนวนพนักงานรวม 777คน

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

-วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทชั้นนำที่มอบคำตอบอันชาญฉลาดแห่งเทคโนโลยีการเคลือบผิว ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่มากกว่า เพื่อให้ผู้คนได้เฉลิมฉลองทุกก้าวใหม่ๆ ของชีวิต อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และจริยธรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

-ดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้คน

-ดูแลทีมงาน และครอบครัวของเขาอย่างดี

-ให้เกียรติคู่ค้าและให้ความสำคัญเสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข

-ทุ่มเทในการลงทุนวิจัยนวัตกรรมเพื่อส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า

-คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอในทุกสิ่งที่เราทำ

-บริหารงานด้วยเกียรติคุณธรรมโดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง


ภาพรวมธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

-ผลิตและจำหน่ายสีภายใต้แบรนด์ Delta  Toptech  Deltech National  IBC และ Sefco

จัดจำหน่ายผ่านร้านค้า

-จัดจำหน่ายผ่านร้านค้าโมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกกึ่งสมัยใหม่ และ ร้านค้าปลีกดั้งเดิมรวม มากกว่า 1,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

ลูกค้า

ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (DecorativePaint)โดยแบ่งเป็น สีคุณภาพพิเศษสีคุณภาพสูง และสีคุณภาพคุ้มค่า โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ ผู้รับเหมาและช่างทาสี เจ้าของที่พักอาศัย และเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรด(ModernTrade)ร้านค้าปลีก (Retail)และงานโครงการ (Project)

ภาพรวมอุตสาหกรรม

การเติบโตของอุตสาหกรรมสีทาอาคาร

 • การเติบโตขึ้นผันผวนตามแนวโน้มเศรษฐกิจ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่

อายุแบรนด์ของสีทาอาคาร

 • สีทาอาคาร (DecorativePaint)เป็นธุรกิจที่มีในประเทศไทยมานานกว่า 40ปี
 • แบรนด์ที่มีอายุมากกว่า 40ปี ได้แก่ TOANippon Paint JBPTurboDenzoLotto และ ปลาฉลาม เป็นต้น

Market Size & Key Players

 • สีทาอาคารมูลค่าตลาด 20,000ล้านบาท
 • คู่แข่งขันที่สำคัญประกอบด้วย TOA Akzo Nobel  Jotun  Beger และ Nippon

ความแตกต่างของสีเดลต้า

 • ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา “ให้คุณมากกว่า”
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง
 • โอกาสในการเติบโตจากการขยายตลาดหรือช่องทางการขาย
 • โครงสร้างองค์กรมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสามารถปรับตัวและตัดสินใจได้รวดเร็วกว่า

 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

-นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
-สร้างBrand Awareness
-เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย
-การตลาดและการส่งเสริมการขาย
-เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ภาพรวมทางการเงิน

การเติบโตรายได้
Revenue

7.2% 2561-2563 CAGR
31.7% Growth (YoY)

ปัจจัยสาคัญ

 • กลยุทธ์การขายสินค้าที่เพิ่มจำนวนคู่ค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งร้านค้าโมเดิร์นเทรดร้านค้าปลีกกึ่งสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม
 • การเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น
 • กลุ่มสินค้าแบรนด์ Sefcoที่เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายในปี 2561
 • สัดส่วนการขายสินค้าผ่านร้านค้าโมเดิร์นเทรดและร้านค้าปลีกที่มีความสมดุล ส่งผลให้รายได้จากการขายในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

การเติบโตของกำไรขั้นต้น

Gross Profit

24.8% 2561-2563 CAGR
39.4% Growth (YoY)

EBITDA และ กำไรสุทธิ

EBITDA
74.5% 2561-2563 CAGR

Net Profit
83.7% 2561-2563 CAGR

 

แผนการใช้เงินและโครงการในอนาคต

1.โรงงานแห่งใหม่
โรงงานใหม่จะมีระบบการผลิตและการบรรจุและตรวจนับสินค้าอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต และบริหารจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนการก่อสร้าง
2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จ -ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนจะใช้โรงงาน 159 ผลิตสีพ่นอุตสาหกรรมและสีสเปรย์

 2.อุปกรณ์และเครื่องผสมสี

6M ปี 2564
-379 เครื่อง

ปี 2565 –2568ลงทุนซื้อเพิ่ม
440 เครื่อง

-เพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสีตามที่ลูกค้าต้องการ โดยสามารถสร้างเฉดสีได้มากกว่า 10,000 เฉดสี
-เครื่องผสมสีที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ขายสีคุณภาพพิเศษที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงได้เพิ่มขึ้น
-เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าของบริษัทฯ และร้านค้า

 3.พัฒนาระบบจัดการข้อมูลทางธุรกิจ “ERP”
-บริษัทฯ มีแผนพัฒนาระบบจัดการข้อมูลทางธุรกิจ ERP ใหม่ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจมากขึ้นทั้งในด้าน การขาย การผลิต และการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 4.ห้องปฏิบัติการ Laboratory
-สร้างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าพร้อมทั้งคิดค้นสินค้าใหม่ในอนาคต

 

สรุปข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัท สีเดลต้า จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ DPAINT
ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสีทาอาคาร (Decorative Paint)
ตลาดรอง/กลุ่มอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แห่งประเทศไทย (“MAI”) / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,250,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน (หลัง IPO) 230,000,000 บาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน  

1)ปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักรและระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

2)ลงทุนซื้อเครื่องผสมสี เพิ่มเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านร้านค้าปลีกและร้านค้าปลีกสมัยใหม่

3)พัฒนาระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

4)ลงทุนสร้างห้อง LABที่มีอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน เพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด
ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ กิจการที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button