Daily NewsRecent Posts

สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมทุน “บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด”

สวทช. จับมือพันธมิตรร่วมทุน “บริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในกลุ่มของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อต่อยอดงานวิจัยการแพทย์ขั้นสูงเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือดด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัดเป็นรายแรกของประเทศไทย
        ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (กลาง) , นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายสมโภชน์ อาหุนัย (ขวา) ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาส แถลงข่าวการร่วมลงทุนในบริษัท เจเนพูติก ไบโอ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่เรียกว่า Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell โดยสามารถยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อปี 2563 เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวต่อไปในอนาคตและเป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งการร่วมทุนของ สวทช. ในครั้งนี้มีจุดประสงค์ให้เกิดการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาพรวม เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัด (CAR T-cell) สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับเลือด ซึ่งการตั้งบริษัทเพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบำบัดนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเทคโนโลยีการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัด (Cell/Gene Therapy) มาใช้อย่างแพร่หลายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียในการรักษาด้วยเซลล์และยีนบำบัด

Related Articles

Back to top button