Daily NewsRecent Posts

A5 แต่งตั้ง “รศ.มานพ พงศทัต” รับตำแหน่งประธานบอร์ดคนใหม่

A5”  แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ มั่นใจด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ พร้อม เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบ E-AGM วันที่ 28 เมษายนนี้

นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต เป็นประธานกรรมการคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อกำหนดทิศทางบริษัทฯ และกลยุทธ์องค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์หลายรายตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของท่าน จะส่งผลดีต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ การวางแผนดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตต่อไปในอนาคต มุ่งสู่เป้าหมายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์นิชมาร์เก็ต

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ มีกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดให้วันที่ 8 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและขอมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.01 บาท
ต่อหุ้น รวมเป็น 12,093,846.15 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รวมถึงขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวาระอื่นๆ ตามที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button