Daily NewsRecent Posts

AEC ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO รองรับแผนลงทุน “ไทย สมายล์ บัส”

🟢 บอร์ด AEC ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO รองรับแผนลงทุน “ไทย สมายล์ บัส”
         บอร์ด AEC อนุมัติชงเรื่องเข้าสู่การประชุม AGM วันที่ 20 พ.ค.นี้ เพิ่มทุนขาย RO จำนวน 2,856.58 ล้านหุ้น สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ขึ้น XR วันที่ 27 พ.ค.64 จองซื้อและชำระเงินระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.64 รองรับแผนลงทุน “ไทย สมายล์ บัส”
         นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จำนวน 2,856.58 ล้านหุ้น สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ขึ้น XR วันที่ 27 พ.ค.2564 จองซื้อและชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.2564
          “การเพิ่มทุนขาย RO ในครั้งนี้ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับการลงทุน เป็นทุนหมุนเวียน รวมถึงการชำระหนี้ และที่สำคัญคือ จะเป็นเงินทุนสำหรับใช้ลงทุนใน “ไทย สมายล์ บัส” ซึ่งประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีโอกาสการเติบโตในอนาคต และเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงกระจายความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต”
           ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไข กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมวันที่ 26 เม.ย. เป็นวันที่ 20 พ.ค. 2564 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) วันที่ 27 เม.ย.2564
นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการปรับแผนการปรับโครงสร้างทุน ด้วยการรวมพาร์จาก 5 หุ้น เป็น 1 หุ้น (จากเดิม 6 หุ้น เป็น 1 หุ้น) ก่อนที่จะลดทุน เพื่อล้างขาดทุนสะสม และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดิมที่คณะกรรมการได้เคยพิจารณาอนุมัติไว้

Related Articles

Back to top button