Daily NewsRecent Posts

AGE ไฟเขียวปันผล 0.10 บาท/หุ้น

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE  นำโดยนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ (กลางขวา)  นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ(กลางซ้าย) และคณะกรรมการบริษัท ร่วมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 โดยที่ประชุมรับทราบการเติบโตของผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 225 ล้านบาท พร้อมอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 96.69 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button