Daily NewsRecent Posts

BDMS และ TTB ผนึกกำลังสนับสนุนโครงการสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐานระดับสากล และทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ผนึกกำลังตอกย้ำความเป็นผู้นำของทั้งสององค์กรที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการพัฒนาอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล Bangkok International Hospital (BIH) ตามมาตรฐาน LEED Healthcare ระดับ Gold ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย BDMS ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) มูลค่าวงเงิน 1,000 ล้านบาท จากทีทีบี ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการรับสินเชื่อดังกล่าว

 

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล ทั้งยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

“สินเชื่อสีเขียว ที่ได้รับการสนับสนุนจากทีเอ็มบีธนชาตในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะนำมาพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 38,500 ตารางเมตร ขนาดเตียงรองรับคนไข้ 172 เตียง โดยเป็น Green Hospital ที่บริหารจัดการภายใต้หลักการ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เช่น มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียว ทั้งสวนบนหลังคาและสวนหย่อมที่มองเห็นได้จากห้องพักผู้ป่วยเพื่อบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่ใช้แนวคิด Smart Hospital ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการภายในโรงพยาบาล  เช่น ระบบ In-Room Automation ควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิ สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักผ่านระบบ iPad เป็นต้น”

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ได้รับการประเมินอาคารสีเขียว (Green Hospital) ตามมาตรฐาน The LEED 2009 For Healthcare สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินโครงสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พัฒนาขึ้นโดย U.S Green Building Council (USGBC) ได้แก่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (LEED Certified แห่งแรกของอาเซียน ในปี 2559) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย (LEED Gold แห่งแรกของอาเซียน ในปี 2564) และล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์

เนชั่นแนล ได้รับการประเมินภายใต้หมวด LEED 2009 for Healthcare – New Construction ระดับ Gold ซึ่งเป็นการกำหนดเกณฑ์เฉพาะเจาะจงสำหรับอาคารสถานพยาบาลที่มุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเพื่อประสิทธิภาพของการให้บริการโรงพยาบาล ทั้งในแง่ของสุขภาพของผู้ป่วยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

 

ด้าน นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า ธนาคารมีแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ด้วยการผสานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร โดยธนาคารมีบทบาทเชิงรุกสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าที่ต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา ทีเอ็มบีธนชาต ได้ขยายขอบเขตการให้สินเชื่อสีเขียวของธนาคารเป็น 7 หมวดหมู่ธุรกิจสีเขียว ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน การป้องกันมลพิษและการจัดการของเสีย การขนส่งด้วยพลังงานสะอาด การจัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และหนึ่งในนั้นคือ การให้สินเชื่ออาคารสีเขียว (Green Building) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจสีเขียวที่ต้องการแหล่งเงินทุน และช่วยตอกย้ำจุดยืนของธนาคารในการส่งเสริมให้ธุรกิจเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน

สำหรับในปีนี้ ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในหมวดอาคารสีเขียว ให้กับ BDMS ด้วยมูลค่าวงเงิน 1,000 ล้านบาท  เพื่อดำเนินการพัฒนาอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (BIH) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน LEED Healthcare ระดับ Gold ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่มีคุณสมบัติพร้อมในการได้รับสินเชื่อดังกล่าว โดยการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้กับ BDMS ในครั้งนี้ เป็นวงเงินที่ธนาคารได้ร่วมมือและได้รับเงินสนับสนุนจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) และเป็นการตอกย้ำพันธกิจของทีเอ็มบีธนชาต ในการให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) และธนาคารพร้อมเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button