Daily NewsRecent Posts

BDMS ควัก 23,545 ลบ. เช่าที่ดินลุยพัฒนาโครงการ “BDMS Silver Wellness & Residence”

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัทและหรือบริษัทย่อย เข้าทำรายการเช่าที่ดินระยะยาว ตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมถนนสารสินและถนนหลังสวน (ตรงข้ามสวนลุมพินี) แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 13 ไร่ 60.18 ตารางวา ระยะเวลา 30 ปี และต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ผู้ให้เช่า) คิดเป็นงบประมาณลงทุน มูลค่ารวม 23,545 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ BDMS Silver Wellness& Residence

โดยอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เน้นพื้นที่สีเขียวให้สามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติ พื้นที่รวมประมาณ 170,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย

1.Silver Wellness อาคารพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร

2.Silver Residence อาคารที่พักอาศัยอาคารชุดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เน้นกลุ่ม silver Age ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ใช้ชีวิตในที่แวดล้อมธรรมชาติใจกลางเมืองหลวง ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

3.ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ระบบงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินต่ำางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ

ทั้งนี้แยกเป็นค่าเช่าที่ดินระยะยาวมูลค่า 9,145 ล้านบาท และงบประมาณลงทุนสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือแพทย์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินต่ำางๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ มูลค่าโดยประมาณ 14,400 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 6.5 ปี

โดยจะชำระเงินค่าเช่าที่ดินงวดที่ 1 ณ วันที่ทำสัญญาเป็นเงิน 2,503.5 ล้านบาท และงวดที่ 2 ณ วันที่เริ่มระยะเวลาเช่าตามสัญญา(ภายในเดือนแรกหลังครบระยะเวลาก่อสร้าง) ประมาณ 6,641.5 ล้านบาท โดยการลงทุนครั้งนี้ใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเเงินสดภายในของบริษัทฯ การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือออกหุ้นกู้

สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการ BDMS Silver Wellness& Residence เพื่อบริการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย

1.การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ( Siver Residence)

เพื่อสนับสนุนที่พักอาศัย ภายใต้แนวคิดการสร้างคุณภาพชีวิตอย่างสมดุล เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม silver Age รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยระยะยาว โดยการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดยแบ่งพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับการบริการด้านสันทนาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมการบริการให้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลให้แก่สมาชิกผู้พักวาศัยในโครงการ อีกทั้งการบริการการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล ผ่านบุคลากรโรงพยาบาลในเครือ BDMS

2. ศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (BDMS Siver Wellness & Longevity)

สำหรับทุกช่วงวัยที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพ ค้นหาปัญหาสุขภาพเพื่อวางแผนออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย และความต้องการเฉพาะด้านจากการบ่งชี้ปัญหาสุขภาพเบื้องตัน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของร่างกาย ควบคู่กับการบำบัดจิตใจ และการออกแบบโภชนาการ ลดความเสื่อมถอยตามวัย ยืดอายุชัยอย่างสมดุล ไปจนถึงการให้คำแนะนำและการรักษาโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle Medicine) เน้นการสร้างผสานการใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในกรณีที่ตรวจพบรอยโรค และ ความเจ็บป่วย สามารถเข้าถึงและส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อรักษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

3. การพัฒนาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพเฉพาะบุคคล ( Personalized Rehabilitation Center)

การให้บริการกิจกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ และการบำบัดสุขภาพด้วยการออกแบบให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้พักฟื้นสมรรถภาพร่งกาย หลังการรักษาและการผ่าตัดจากโรงพยาบาลจนสามารถถึงเกณฑ์ให้ออกจากโรงพยาบาลได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ การให้บริการพื้นที่กลางเมือง เพิ่มความสะดวกในการคมนาคมและการพบปะเยี่ยมเยียน โดยเน้นการบูณาการความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และกายภาพบำบัด ประกอบกับเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการแพทย์ ผสานศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบตะวันออก ศาสตร์แพทย์แผนไทย

4. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน (Living Health Community Center)

การเปิดพื้นที่สร้างศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อรวบรวมร้านค้า ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำที่ได้รับการคัดสรรร้านอาหารเพื่อสุขภาพ นิทรรศการสุขภาพและงานแสดงศิลปะเพื่อยกระดับคุณภาพจิตใจ พื้นที่สันทนาการ เพื่อการพบปะสังสรรค์ นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมอบรม และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยการแบ่งปันความความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพขององค์กร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจเครือข่าย ในบริเวณใกล้เคียง

5.โรงแรมส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hotel)

การบริการโรงแรม สำหรับรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในลักษณะการเข้าพักระยะสั้น ได้แก่ โปรแกรมการเข้าพัก เพื่อการรับบริการตรวจสุขภาพเชิงลึก พร้อมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล ลดความเหนื่อยล้าจากภาระงาน ควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ลดความเครียดในชีวิตประจำวัน และสร้างความสดชื่นให้ร่างกาย โดยการบริหารจัดการโรงแรม ร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจโรงแรมชั้นนำ เพื่อการใช้ทรัพยากรของโครงการฯ ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการให้บริการส่งเสริมสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. ศูนย์วิจัยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Lifespan Innovation Center)

การสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนวัตกรรม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัย เพื่อการใช้นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต การบูรณาการองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับพันธุกรรม และชีวโมเลกุล พร้อมสร้างกระบวนการผลักดันให้เกิดการประยุกต์การใช้นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง

รวมถึงการสนับสนุนการตีพิมพ์และการเผยแพร่องค์ความรู้ในเชิงวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.ศูนย์รับและส่งต่อผู้ป่วย (BDMS Referral Network)

การพัฒนาศูนย์รับและส่งต่อผู้ป่วย เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง เอื้อต่อการคมนาคมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ไปสู่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเครือโรงพยาบาล BDMS เพื่อคืนสูสังคม นอกจากนี้ ด้วยความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยของโครงการฯ จึงสามารถเป็นศูนย์รับผู้ป่วย เพื่อพักพื้นภายหลังการผ่าตัด ฟื้นฟูสุขภาพให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button