Daily NewsRecent Posts

BGRIM ออกหุ้นกู้ วงเงิน 1.2 หมื่นลบ. ดอกเบี้ย 1.41-3.20% ต่อปี

บมจ.บี.กริม.เพาเวอร์ (BGRIM) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองที่เสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท มี 3 ชุด ดังนี้

ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ อายุ 3 ปี เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.41% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และ

ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้ อายุ 10 ปี เสนอขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 2 และ 5 ก.ค.64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

อันดับความน่าเชื่อของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.64

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 3 เพื่อเป็นเงินลงทุนโครงการ และ/หรือ เพื่อการชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้ หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการหรือบริษัทในเครือ

ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 จะนำไปใช้เพื่อทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ได้ใช้ไปในการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่งได้แก่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการ Dau Tieng2 และโครงการ Phu Yen TTP) และพลังงานลม (โครงการบ่อทอง วินด์ฟาร์ม) เท่านั้น

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button