Daily NewsRecent Posts

BIZ อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.15 บ./หุ้น

         นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ (กลาง) ,นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และนายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ (ที่ 1 จากขวา) บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2564 พร้อมฉายภาพธุรกิจปี 64 โตก้าวกระโดด จากงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 2,394 ล้านบาท ทยอยส่งมอบทั้งหมดภายในปีนี้

Related Articles

Back to top button