Daily NewsRecent Posts

“เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล” เตรียมนำบริษัทเข้า SET

บริษัท เฮง ลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน SET

โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น คิดเป็นไม่เกิน 21.0% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยมี บล.กสิกรไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนทาง บริษัทมีแผนนำไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ, นำไปชำระคืนเงินกู้บางส่วนจากสถาบันการเงิน และนำไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button