Daily NewsRecent Posts

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)”JP” ยื่นแบบไฟลิ่ง ขาย IPO ไม่เกิน 111 ล้านหุ้น

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก  จำนวนไม่เกิน 111  ล้านหุ้น (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย JP และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท) ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยแต่งตั้งบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด   เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ชูจุดแข็งประสบการณ์ในธุรกิจกว่า 70 ปีและทีมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในเชิงดูแลป้องกันและรักษาโรค เป็นส่วนสำคัญต่อการปกป้องผู้บริโภคให้ปลอดภัยและมีสุขภาพดี รับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเข้าสู่สังคมแห่งการดูแลสุขภาพ

 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมานานกว่า 70 ปี จากจุดเริ่มต้นธุรกิจด้านยาแผนปัจจุบันและสมุนไพร พร้อมต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Own Brand) และรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ที่ให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนหรือจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความพร้อมด้านฐานการผลิตของโรงงานที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน GMP รวม 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพฯ และ จังหวัดลำพูน ซึ่งจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านการวิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอาหารเสริม โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จากการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย (Multi -Channel Marketing) ทั้งร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลส เช่น Shopee Lazada ทีวีโฮมช้อปปิ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง รวมถึงจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีและสนับสนุนแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 213 ล้านบาท แบ่งเป็น 426 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 170 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 111 ล้านหุ้น (รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ)  คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 26.06 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนครั้งนี้ไปเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ส่วนที่เหลือนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button