Daily NewsRecent Posts

KWM ลุยสกัด“พืชกระท่อม” หลังถูกปลดล็อกจากยาเสพติด

บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) ลงสนามลุย “พืชกระท่อม” สกัดยา-อาหาร และเครื่องดื่ม เจาะตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษยกเลิก “พืชกระท่อม” จากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กรุยทางให้พืชใบกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ชูประเทศไทยเป็นฐานผลิตวัตถุดิบยกระดับสมุนไพรไทยสู่สากล  

นายอุกฤษณ์ วนโกสุม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM เปิดเผยว่า หลังจากราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8 )พ.ศ. 2564 ยกเลิก “พืชกระท่อม” จากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ในอีก 90 วัน หรือประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ล่าสุด KWM มีความพร้อมในการนำ“พืชกระท่อม” มาสกัดสารสำคัญ เพื่อมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ยา อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยบริษัทฯคาดว่าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากพืชกระท่อม จะมีความชัดเจนภายในปี 2565

อีกทั้งมองว่าการปลดล็อก พืชกระท่อม ยังเป็นการต่อยอดเพื่อให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ เพราะสามารถนำพืชกระท่อมมาสกัดสารสำคัญ เพื่อใช้สำหรับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และพืชกระท่อมเป็นพืชที่เพาะปลูกได้ดีในพื้นที่ประเทศไทย  ซึ่งทำให้ได้เปรียบในด้านแหล่งผลิตวัตถุดิบ

ทั้งนี้เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านการสกัด ของ KWM จะเป็นการยกระดับสมุนไพรไทย ให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในระดับสากลในอนาคต จากความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How)ในการผลิตเครื่องจักรทางด้านเกษตร จนแตกไลน์สู่การผลิตเครื่องสกัดด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เพื่อสกัดสารจากพืชกัญชา และสมุนไพรไทย โดยมุ่งเน้นสารสกัดที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง ยา รวมถึงเครื่องดื่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายในการช่วยพลักดันภาคการเกษตรของไทยเข้าสู่เกษตรสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นฟาร์ม (Modern Farm) เช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้เห็นว่า KMW เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสกัดและผลิต แบบ one stop service ในระดับต้นๆของประเทศ

“KWM เชื่อว่าจากจุดเริ่มต้นในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านการเกษตร สู่การแตกไลน์ธุรกิจใหม่ในครั้งนี้จะเป็นตัวสร้างมูลเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น และยังลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงได้อย่างลงตัว ซึ่งมีการผลิต คิดค้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลาย”

นายอุกฤษณ์ วนโกสุม กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไว้แล้ว โดยแผนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 210 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 280 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1ที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และใช้สำหรับการรองรับแผนขยายไลน์ธุรกิจไปยังผลิตเครื่องสกัดสารสกัดจากพืชสมุนไพร โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องจากเงินทุนรองรับในอีก 2 ปีข้างหน้า หากผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิ ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯในอนาคต ในการนำเม็ดเงินทุนไปต่อยอดและขยายการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเติบโตและยั่งยืนให้บริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button