Daily NewsRecent Posts

NEWS-W7 ได้ฤกษ์เทรด14 มิ.ย.นี้ พร้อมลุยธุรกิจ Fintech และ Digital Investment

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 หรือ NEWS-W7 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเพิ่มหลักทรัพย์ NEWS-W7 ให้เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

โดย NEWS-W7 จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาศูนย์บาทหรือฟรี!! แก่ผู้ถือหุ้น (ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ  0.00 บาทต่อหน่วย)

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 52,818,969,853 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้นสามัญใหม่) 1 : 1  กำหนด ราคาการใช้สิทธิที่ 0.05 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 6 พ.ค. 2565 ให้วันใช้สิทธิครั้งแรก 30 ธ.ค. 2565 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 03 พ.ค. 2567

ด้านนายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NEWS กล่าวว่า “จากที่ NEWS เพิ่งจัดแถลงข่าวดีความร่วมมือกับบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “AQUA” ร่วมกันลงทุนในบริษัท เพียร์ ฟอร์ ออล  จำกัด (“PFA”) เพื่อประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending หรือ P2P ในสัดส่วนร้อยละ 60 สำหรับบริษัท AQUA และ ร้อยละ 40 สำหรับบริษัท NEWS ในราคารวมทั้งสิ้น  500 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษัทได้กำหนดทิศทางธุรกิจใหม่อย่างชัดเจนและวางแผนเพื่อความมั่นคงระยะยาว การออกและเสนอขาย NEWS-W7 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถือเป็นการเตรียมเครื่องมือทางการเงินสำหรับการเติบโต การลงทุนในอนาคตให้กับบริษัท ในขณะที่ผู้ลงทุนเองได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครในการเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่กำลังเป็นดาวรุ่งด้าน FINTECH รายแรกและรายเดียวของประเทศขณะนี้  NEWS-W7 ถือเป็นการนำเสนอโอกาสที่คุ้มค่าให้กับทุกฝ่ายอย่าง win-win”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button