Daily NewsRecent Posts

‘บมจ.พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป หรือ PRTR’ ยื่นไฟลิ่งเสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น

คุณริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR เปิดเผยถึงแผนการระดมทุนและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทว่า ล่าสุด ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลัง IPO ในครั้งนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

เป้าหมายในการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และความน่าเชื่อถือในระดับสากล ในฐานะ PRTR คือหนึ่งในผู้ให้บริการจัดจ้างพนักงานและสรรหาบุคลากรชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ โดย PRTR มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ PRTR คือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร และให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing) แบบครบวงจร ได้แก่ การจัดหาบุคลากรในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ให้เพียงพอกับที่ลูกค้าต้องการ การจัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์พนักงาน การบริหารจัดการและการฝึกอบรมพนักงาน และให้บริการสรรหาบุคลากร (Recruitment Services) ตั้งแต่ระดับทั่วไป (Junior Level) จนถึงระดับผู้บริหาร (Executive Level) โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้สมัครงานที่กำลังหางาน (Candidate) และบริษัทที่กำลังหาพนักงานเข้ามาทำงานในส่วนต่างๆ

บริษัทฯ มุ่งเน้นบริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร (HR One-Stop Service) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดย PRTR มุ่งเน้นงานด้านบริการบริหารจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) โดยเฉพาะสำหรับการให้บริการในส่วนอื่นๆ การประกอบธุรกิจของ PRTR จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย 4 บริษัท ที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจชัดเจน ได้แก่

1.ธุรกิจบริหารจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) การให้บริการบริหารจัดจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติและจำนวนสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการงานด้านการบริหารบุคลากร (HR Outsourcing) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าประเภทบริษัทหรือองค์กรที่มีความต้องการพนักงานจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น

2.ธุรกิจให้บริการสรรหาบุคลากร (Recruitment Services) ดำเนินการภายใต้ บริษัทจัดหางานพีอาร์ทีอาร์ จำกัด (RE) และบริษัทจัดหางานพีอาร์ทีอาร์แอนด์เอ๊าท์ซอสซิ่ง (อีสเทิร์นซีบอร์ด) จำกัด (ES)

3.ธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ (Job Platform) ให้บริการแพลตฟอร์มหางานออนไลน์ดำเนินงานภายใต้บริษัท เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด (NEXMOVE) โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้สนใจสมัครงาน และบริษัทที่ต้องการหาพนักงานมาเจอกัน

4.ธุรกิจให้บริการฝึกอบรม และสัมมนา (Integrated Learning หรือ Training) ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา ดำเนินการภายใต้ บริษัท เดอะแบล็คสมิธ จำกัด (BLACKSMITH)

กลุ่มบริษัท PRTR ยังมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ PRTR ให้เป็นที่จดจำ (Brand Awareness) และ พัฒนาบริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (HR One-Stop Service) ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมทั้งการพัฒนาบริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยของข้อมูล และบริการของ PRTR โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 มาตรฐานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าข้อมูลของลูกค้ามีความปลอดภัย

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานมีความแข็งแกร่ง มีรายได้จากการให้บริการจำแนกตามธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจ Outsource ธุรกิจ Recruitment และ ธุรกิจ Training โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าในประเทศไทย สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562 – 2564) มีรายได้จากการให้บริการ 4,525 ล้านบาท 4,866.3 ล้านบาท และ 5,555.9 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 – 2564 เท่ากับ 122.0 ล้านบาท 120.7 ล้านบาท และ 183.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 2.7% 2.5% 3.3% ตามลำดับ สำหรับในงวดไตรมาส 1/2565 มีรายได้จากการให้บริการ 1,422.1 ล้านบาท กำไรสุทธิ 46.3 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 3.3%

คุณริศรา กล่าวทิ้งท้ายว่า “PRTR เราเป็นบริษัทคอนซัลต์ที่สามารถให้คำปรึกษาด้าน HR ในยุค 4.0 เพื่อสอดรับกับโลกยุคใหม่ และการทรานส์ฟอร์เมชันขององค์กรได้อย่างครบวงจร ทำให้เราสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ลูกค้า การระดมทุนในครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด พร้อมนำองค์ความรู้และบุคลากรคุณภาพ ไปสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ เราเชื่อมั่นในศักยภาพและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป้าหมายที่จะก้าวเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย และระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคต”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button