Daily NewsRecent Posts

‘บมจ.เซนต์เมด’ พร้อมระดมทุนใน mai หลัง ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง

‘บมจ.เซนต์เมด’ พร้อมระดมทุนใน mai หลัง ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง
          บมจ.เซนต์เมด (SMD) ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก โชว์ศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจ ชูจุดแข็งด้านทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมานานกว่า 20 ปี เพื่อก้าวสู่ความเลิศด้านการจัดจำหน่ายและบริการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมแห่งการดูแลสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐผลักดันไทยขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หลัง ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง
          ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ ‘มุ่งมั่นเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต’ พร้อมวางเป้าหมายก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง โดยนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย มาช่วยเสริมศักยภาพพร้อมดูแลคนไทยให้ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี รองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสังคมแห่งการดูแลสุขภาพสอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
          นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ.เซนต์เมด หรือ SMD ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง ของ SMD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน SMD มีทุนจดทะเบียนจำนวน 107 ล้านบาท แบ่งเป็น 214 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 80 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 54 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 25.23 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปดำเนินโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับและลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่า ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนดำเนินกิจการและชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

Related Articles

Back to top button