Daily NewsRecent Posts

SAPPE เตรียมเสนอที่ประชุมฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท

SAPPE เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านรูปแบบ E-AGM 29 เม.ย.นี้

           บมจ. เซ็ปเป้ หรือ SAPPE เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM) ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 29 เม.ย. 64 เวลา 13.30 น. ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่ 7 เม.ย. 64 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sappe.com งานนี้ ผู้บริหาร SAPPE ‘ปิยจิต รักอริยะพงศ์’ แจ้งว่าจะเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310.47 ล้านบาท กำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) 11 พ.ค. 64 และจ่ายเงินปันผล 27 พ.ค. นี้

Related Articles

Back to top button