Daily NewsRecent Posts

SUN แย้มขยายธุรกิจ “พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง กัญชง-กัญชา พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด” สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” รุกต่อยอดธุรกิจ พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง กัญชง-กัญชา และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพิ่มรายได้

 

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ในปี 2564 ได้เดินเครื่องธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจ โดยมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจจากพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ได้แก่ กัญชง กัญชา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลาย ทั้งนี้ได้ผสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาคเหนือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อการปลูกและแปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจาก พืชตระกูลธัญพืช พืชสมุนไพร กัญชง กัญชา หรือสารสกัดซีบีดีจากส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องผ่านการนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมของกฎหมาย และตอนนี้ SUN ก็ยังอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) และรอความชัดเจนทางด้านกฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ในประเทศและต่างประเทศ

นายองอาจกล่าวอีกว่า ในขณะเดียวกันโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูก 1,007 ไร่ ได้เริ่มปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ป้อนให้กับโรงงาน และวางโครงสร้างพื้นฐานในบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบ และขยายสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัท และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ผสานความร่วมมือทางวิสาหกิจชุมชุน เตรียมความพร้อมกับเกษตรกรในเครือข่าย และตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (contact farming) มาปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงดังกล่าว นำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ในการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูง ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยบริษัทจะรับซื้อ เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และอาหารผู้สูงอายุ (Future Foods) ตอบโจทย์พฤติกรรมยุคใหม่ ออกสู่ตลาดต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถนำเศษวัสดุทุกส่วนมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสขยายตัวของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button