Daily NewsRecent Posts

TNITY จัดประชุมผู้ถือหุ้น ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลปี 2564 อัตรา 1 บาทต่อหุ้น

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY นำโดย นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 รายงานผลการดำเนินงานบริษัท ในรอบปี 2564 ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงคงเหลือจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท กําหนดจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถือเป็นบริษัทฯ ที่จ่ายเงินปันผลสูงที่สุด 1 ใน 10 ของบริษัทจดทะเบียนไทย

รวมทั้งอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน 5

,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในปีนี้ โดยจัดประชุม ณ สำนักงานใหญ่ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button