Daily NewsRecent Posts

TPOLY คว้า 2 งานใหญ่มูลค่า 891 ลบ.

TPOLY คว้างานก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม เซ็นทรัลพลาซา จันทบุรี ให้กับ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และ งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลค่ารวม 891 ล้านบาท บิ๊กบอส “ปฐมพล สาวทรัพย์” ระบุพร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง มั่นใจได้งานประมูลใหม่ทะลุ 3,000 ล้านบาท ตามเป้าใน 2564

          นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างใหม่จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างเซ็นทรัลพลาซา จันทบุรี โดยเป็นการก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม มูลค่าโครงการ 464 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ระยะเวลาการก่อสร้าง 383 วัน และ งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง) เป็นอาคาร คสล. สูง 16 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า จำนวน 2 หลัง พื้นที่ใช้สอย 24,350 ตารางเมตร มูลค่าโครงการ 427 ล้านบาท เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะเวลาการก่อสร้าง 900 วัน
          “บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการก่อสร้าง และการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ามากที่สุด” นายปฐมพลกล่าว
          งานที่บริษัทฯ เข้าไปประมูลจะเน้นการรับงานที่มีศักยภาพในการทำกำไรที่เหมาะสม โดยเฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทงานชลประทานและการประปา ซึ่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มั่นใจว่า จะสามารถคว้างานใหม่ได้ตามแผนที่วางไว้ที่ 3,000 ล้านบาท ในปี 2564 เพื่อสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

Related Articles

Back to top button