Daily NewsRecent Posts

TVI อนุมัติปันผล 20 สต./หุ้น Dividend yield 3.96% จ่าย 25 พ.ค.นี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานงวดปี 2563 เป็นเงินสด อัตรา 20 สต./หุ้น รวมเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 3.96% กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 10 พ.ค. พร้อมกำหนดจ่ายปันผล 25 พ.ค. นี้

 

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ “TVI” ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย เปิดเผยถึงผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานงวดปี 2563 เป็นเงินสดในอัตรา 20 สตางค์ต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 60,600,000 บาท หรือคิดเป็น 77.26% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สูงกว่านโยบายการจ่ายปันผลขั้นต่ำของบริษัทที่กำหนดไว้ 40% ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) 3.96% โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อในการรับเงินปันผล (Record Data) วันที่ 10 พฤษภาคม 2564  และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ประกอบด้วย นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการลงทุน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนายถวัลย์ วิรานนท์ กรรมการที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือก บริษัทสำนักงาน EY จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับในปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีให้อยู่ในอัตราเดียวกับในปี 2563

ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ด้วยการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 20 คนเท่านั้น พร้อมจัดจุดคัดกรอง, ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงเว้นระยะห่างตามกฎหมายกำหนด

Related Articles

Back to top button