Daily NewsRecent Posts

UBA จัดสรรหุ้น Pre-emptive Right ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NWR – SE

บมจ.ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA) ดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance หรือ “IOM”) พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 28.33% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจกลุ่มบริการ  ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือ 1.บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  และ 2.บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (NWR) เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์จำกัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการนำ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มาเป็นระยะแล้วนั้น ซึ่งภายใต้แผนการ Spin-Off นั้น UBA มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering)

ในการนี้ UBA จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA (Pre-emptive Right) จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,300,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ UBA (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ  168.9857 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA

สำหรับ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (SE)  แจ้งว่า “UBA” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ ระบุว่าภายใต้แผนการ Spin-Off นั้น UBA  จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA (Pre-emptive Right) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10,200,000  หุ้น  ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ UBA (Pre-emptive Ratio)  ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 64.2342 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติให้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA (Pre-emptive Right)

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button