Daily NewsRecent Posts

W เผยงบ Q3/2565 ยอดขายชาบูพุ่ง ดันรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมส่งซิกเพิ่มทุน PP เดินหน้าขยายธุรกิจ

นางสาววิมล หาญพานิชกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ W เปิดเผยผลประกอบการ Q3/2565 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดย “รายได้มาจากการขายอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 81 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเติบโตขึ้นของทุกแบรนด์หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่มดีขึ้น โดยเฉพาะยอดขายแบรนด์ชาบู Kagonoya ที่มีการรับรู้มากขึ้นจากการมุ่งขยายสาขาเพิ่มระหว่างปี และการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนกว่า 32 ล้านบาท”

“จากผลประกอบการข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลาด food and beverage ยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคง เป็นผลมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ยังคงพุ่งขึ้นสูงและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปในทิศทางบวก ประกอบกับทางบริษัทฯ เองได้มีการปรับกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และได้มีการขยายฐานลูกค้าออกไปอย่างหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องไปกับทุกธุรกิจในเครือ”

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 27 มกราคม 2566 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 465,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา ไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.73 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 804,450,000 บาท

ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากเป็นแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ใช้เวลาระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการชำระหนี้เดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button