Daily NewsRecent Posts

WICE ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.14 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 19 พ.ค.64

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ ดร.อารยา คงสุนทร (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 63 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท กำหนดจ่ายปันผล 19 พ.ค. 64 พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 63

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button