Daily NewsRecent Posts

ที่ประชุม BBGI ไฟเขียวจ่ายปันผล-เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพื่อลุยโครงการ SAF

BBGI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมไฟเขียวจ่ายปันผล-เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO เพื่อลุยโครงการ SAF

นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการบริษัท, นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติผ่านการอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสะสม โดยจ่ายเป็นเงินสดอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 3 พฤษภาคมนี้

อีกทั้ง อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่านและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน คือ นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ แทนนายพรศิลป์ แต้มศิริชัย

นอกจากนี้ อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยจากเดิมได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) จากเดิมมูลค่าไม่เกิน 660 ล้านบาท เปลี่ยนเป็น ไม่กำหนดวงเงินภายในกรอบวงเงิน IPO เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีการเติบโตของรายได้และกำไร สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป

 

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button