Daily NewsRecent Posts

SMPC จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห.ไฟเขียวจ่ายปันผลครึ่งปีหลังปี 66 อัตรา 0.21 บ./หุ้น

นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) หรือ SMPC  และนายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนางปัทมา เล้าวงษ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ  พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ  0.42 บาท รวมเป็นเงิน 224,912,660 บาท  ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  และยังเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ  0.21 บาท  โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 5  เมษายน 2567   และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567  นี้

โดย SMPC เผยทิศทางธุรกิจปี 2567 ตั้งเป้ายอดขายถังแก๊สที่ 6.8 ล้านใบ   หรือเติบโตกว่า 20% จากปีก่อน โดยเน้นเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ถังความดันต่ำประเภทอื่นๆ ซึ่งมีผู้ผลิตน้อยรายและมีอัตราการทำกำไรสูงเพิ่มเติม นอกเหนือจากถังแก๊สสำหรับใช้ตามครัวเรือนที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักในปัจจุบัน พร้อมกับเข้าไปทำตลาดในภูมิภาคที่หลากหลายเพิ่มขึ้น

Related Articles

Back to top button