Daily NewsRecent Posts

STA ได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้น XD 18 เม.ย.นี้

เดินหน้าจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบออนไลน์เป็นที่เรียบร้อย งานนี้ ‘วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล’ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 1 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 18 เมษายนนี้ และจ่ายเงินปันผลเข้าพอร์ตวันที่ 8 พฤษภาคมนี้

ใครที่ต้องการเก็บหุ้น STA เข้าพอร์ตเพื่อรับเงินปันผลยังพอมีเวลา นอกจากนี้ผู้บริหารได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นจากการดำเนินโครงการ “ยางมีพิกัด” ที่มีการจัดเก็บข้อมูลยางที่รับซื้อจากเกษตรกรและผู้ค้ายาง โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของยางได้ (Traceability) 100%  เพื่อตอบรับมาตรการตรวจสอบจากทั่วโลก และมาตรการ EUDR ของยุโรปที่เตรียมบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้ ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้จุดยืน Green Rubber Company หรือ “องค์กรแห่งยางสีเขียว”

 

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button