Daily NewsRecent Posts

ผู้ถือหุ้น AMA ยกมืออนุมัติจ่ายปันผล ให้นักลงทุนรับทรัพย์ 15 พ.ค.นี้ อีก 0.25 บ./หุ้น พร้อมตั้งธงรายได้ปี 66 เติบโตกว่า 20-25%

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อาม่า มารีน (AMA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 77.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมงวดปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวม 129.5 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2565 AMA จ่ายเงินปันผลในอัตรารวมหุ้นละ 0.40 บาท จํานวน 207.17 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 55.93% ของกําไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นี้

สำหรับแนวโน้มภาพรวมธุรกิจในปี 2566 คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการน้ำมันปาล์มที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปัจจัยสนับสนุนหลัก คือการเติบโตของภาคการผลิต การค้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ รวมถึงปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้น อานิสงส์การค้าชายแดนและผ่านแดนที่ขยายตัวต่อเนื่อง รวมถึงธุรกรรมการค้าออนไลน์ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว จึงคาดว่าการดำเนินธุรกิจในปีนี้จะเติบโตตามเป้า 20-25%

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button