Daily NewsRecent Posts

AQUA ลุยซื้อหุ้นคืนตามบอร์ดอนุมัติ… มั่นใจราคาต่ำกว่าพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ได้ส่งแบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน แก่ SET (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยมีนาย ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามในแบบรายงาน

ซึ่งในการซื้อหุ้นคืนของทางบริษัทในครั้งนี้นั้น ได้รับการอนุมัติจากบอร์ดของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 200 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 3.38% ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุดต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 120 ล้านบาท และจะทำการซื้อหุ้นคืนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

โดยผลของการซื้อหุ้นคืนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนในโครงการจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 33,273,800 หุ้น ในราคา 0.59 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น 0.56% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว มูลค่ารวมเป็นวงเงินที่ซื้อคืน ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 19,664,521.03 บาท

ทั้งนี้การซื้อหุ้นคืนของบริษัท เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต

โดยนาย ชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA ได้กล่าวเสริมว่า “โครงการซื้อหุ้นคืนถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแผนปรับโครงสร้างทุนขององค์กรเพื่อบริหารการเงินสด ที่จะสร้างให้เกิดผลดีต่อทั้งองค์กรเองและผู้ถือหุ้น และด้วย AQUA เป็นบริษัทที่มั่นคง และราคาหุ้นในตลาดถือว่าต่ำกว่าพื้นฐานมาก เราจึงมั่นใจว่าโครงการซื้อหุ้นคืนนี้จะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท”

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

kamagra pills

Related Articles

Back to top button