Daily NewsRecent Posts

ผู้ถือหุ้น SIMAT โหวตผ่านทุกวาระ เดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มกำลัง

คุณญาณพล รักกสิกร (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท, คุณบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และคุณทัศนาภรณ์ ยอดมงคล (ขวา) กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผลงานในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button