Daily NewsRecent Posts

บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง หรือ TEKA เริ่มซื้อขาย 15 มิ.ย. นี้

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TEKA” ในวันที่
15 มิถุนายน 2565

TEKA ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร บริษัทให้บริการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงาน การควบคุมดูแลการก่อสร้าง และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ทั้งนี้บริษัทมีประสบการณ์การรับงานก่อสร้างอาคารหลากหลายประเภท เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารโรงพยาบาล อาคารคลังสินค้า และคอนโดมิเนียม เป็นต้น โดยมีศักยภาพในการรับงานได้จากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากลูกค้าภาคเอกชนซึ่งมีอัตรากำไรที่สูงกว่า

TEKA มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 225 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 75 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ผู้มีอุปการะคุณ บุคคลผู้มีความสัมพันธ์ และพนักงานของบริษัท ในระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2565 ในราคาหุ้นละ 4.60 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 345 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,380 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 9.91 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 139.21 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขาย IPO คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted EPS) เท่ากับ0.46 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง (TEKA) เปิดเผยว่า TEKA ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างมาแล้วกว่า 38 ปี โดยมีทีมงานผู้บริหารและทีมวิศวกรซึ่งมีความชำนาญ ทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีคุณภาพ และสามารถส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบสำหรับการเข้าประมูลงานก่อสร้างในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

TEKA มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัททั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หลัง IPO TEKA จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท วานิช โฮลดิ้ง จำกัด เป็นกลุ่มของนายวีระศักดิ์ วานิชวัฒน์ ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทถือหุ้นรวม 75%

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button