BOARD ROOM

AURORA ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร

ข้อมูลบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) AURORA ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ซึ่งได้แก่ การขาย รับซื้อคืน ขายฝากสินค้า และบริการหลังการขาย โดยรวมถึงการบริการล้าง ซ่อม ต่อ ฟรีตลอดอายุการใช้งาน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลัก เป็น 2 กลุ่มธุรกิจ  1. ธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร และอัญมณี และของขวัญที่ทำมาจากทองคำเป็นหลัก และ 2. ธุรกิจขายฝากทองคำและเครื่องประดับที่มีทองคำและเพชรเป็นส่วนประกอบที่บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาอย่างยาวนาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้แบรนด์ AURORA, เซ่งเฮง, ทองมาเงินไป, ของขวัญ by AURORA และ AURORA Diamond โดยมีช่องทางการขายทั้งผ่านหน้าร้านสาขา ในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งสาขาในแหล่งชุมชนทั่วประเทศ และช่องทางการจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้บริษัทฯ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้นำในการส่งมอบของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า นำเสนอของขวัญที่มีค่ามีคุณภาพ ตั้งเป้าหมายก้าวสู่ผู้นำ Luxury Retail ในประเทศไทย

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. ธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร อัญมณี และของขวัญที่ทำมาจากทองคำ มีผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท

– ผลิตภัณฑ์โมเดิร์น โกลด์ ทองรูปพรรณที่มีส่วนประกอบของทองคำบริสุทธิ์ 96.5% เช่น สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ

– ผลิตภัณฑ์ดีไซน์ โกลด์ ผลิตภัณฑ์จากทองอื่นๆ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ Modern Gold ที่มีส่วนประกอบของทองคำบริสุทธิ์ 96.5%) มีสินค้าทั้งหมด 4 กลุ่ม

 1. พระเครื่องเลี่ยมทอง 2. สินค้าเสริมสิริมงคล 3. เครื่องประดับ และ 4. สินค้ากลุ่มของขวัญ

– ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพชร (Diamond) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพชรแท้ เช่น แหวนเพชร สร้อยคอเพชร เป็นต้น

 1. ธุรกิจขายฝากทองคำและเครื่องประดับที่มีทองคำและเพชรเป็นส่วนประกอบ (ธุรกิจขายฝาก) โดยลูกค้าสามารถไถ่ถอนทรัพย์ ที่นำมาขายฝากได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ

 1. ความเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านหน้าร้านสาขาที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีร้านสาขารวม 265 สาขา และลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อสินค้าของบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ (Marketplace) รวมทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Commerce)
 2. การนำเสนอสินค้าทองรูปพรรณและเครื่องประดับที่มีคุณภาพด้วยตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับและการให้บริการหลังการขาย แบบครบวงจร (One Stop Service) เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา
 3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้าทุกกลุ่ม
 4. ทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

 1. การนำเสนอสินค้าทองรูปพรรณและเครื่องประดับเพชรหรือบริการใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
 2. การขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับทองคำ ได้แก่ ธุรกิจขายฝากทองรูปพรรณ เครื่องประดับที่มีทองคำและเพชรเป็นส่วนประกอบ
 3. การเพิ่มจำนวนสาขาร้าน ในพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศ ร่วมกับการพัฒนาการขายผ่านช่องทางออนไลน์
 4. การรักษาความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับคู่ค้า ซัพพลายเออร์และพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง
 5. การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 6. การวางกลยุทธ์ตลาดเพื่อสร้างแบรนด์แตกต่างและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่

30 มิถุนายน

2562 2563 2564 2564 2565
ล้านบาท ร้อยละ (1) ล้านบาท ร้อยละ (1) ล้านบาท ร้อยละ (1) ล้านบาท ร้อยละ (1) ล้านบาท ร้อยละ (1)
1.   รายได้จากการขาย(1)                    
  Modern Gold 16,059.6 92.5 18,266.4 93.9 20,894.7 93.8 10,622.9 93.8 13,621.7 94.5
–          รายได้จากการขายสินค้า Modern Gold 16,059.6 92.5 14,560.9 74.9 20,014.6 89.9 9,924.4 87.7 12,132.1 84.2
–          รายได้จากการขายทองคำแท่งเพื่อปิดสถานะการรับซื้อสุทธิ และมีการส่งมอบแล้ว (2) 3,705.5 19.1 880.1 4.0 698.5 6.2 1,489.6 10.3
  Design Gold 568.3 3.3 451.7 2.3 533.4 2.4 261.1 2.3 317.0 2.2
  เครื่องประดับเพชร(3) 585.1 3.4 588.2 3.0 667.3 3.0 349.9 3.1 361.3 2.5
รวมรายได้จากการขาย 17,213.1 99.1 19,306.3 99.3 22,095.4 99.2 11,233.9 99.2 14,300.0 99.2
2.   รายได้ดอกเบี้ยรับ 118.7 0.7 124.0 0.6 160.2 0.7 77.6 0.7 101.2 0.7
รวมรายได้จากการขายและรายได้ดอกเบี้ยรับ 17,331.8 99.8 19,430.4 99.9 22,255.6 99.9 11,311.5 99.9 14,401.3 99.9
รายได้อื่น(4) 33.7 0.2 19.4 0.1 14.8 0.1 11.1 0.1 11.3 0.1
รายได้รวม 17,365.5 100.0 19,449.7 100.0 22,270.3 100.0 11,322.6 100.0 14,412.5 100.0

หมายเหตุ:  (1) ร้อยละของรายได้รวม

(2) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ บันทึกรายได้และต้นทุนจากการขายทองคำแท่งเพื่อปิดสถานะการรับซื้อสุทธิและมีการส่งมอบแล้วสุทธิในต้นทุนขายเท่ากับ 20.99 ล้านบาท โดยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้และต้นทุนจากการขายทองคำแท่งเพื่อปิดสถานะการรับซื้อสุทธิและมีการส่งมอบแล้วเท่ากับ 498.39 ล้านบาท และ 477.40 ล้านบาท ตามลำดับ

(3) รายได้จากการขายเครื่องประดับเพชร แสดงสุทธิจากประมาณการรับซื้อคืนสินค้า

(4) รายได้อื่นประกอบด้วย รายได้ค่าบริการหน้าสาขาและลูกค้า B2B และรายได้ค่าบัตรสมาชิก เป็นหลัก

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นและวัตถุประสงค์การระดมทุน

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)  AURORA เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 334 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 25.04% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายสาขา ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย และขยายพอร์ตธุรกิจขายฝาก และชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์  โดยแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

#bidennews #หมาป่าแห่งวอลสตรีท

Related Articles

Back to top button